قوانین بی مصداق
47 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1380 - شماره 26
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقیق درباره چیستی و ماهیت قوانین طبیعی، تحقیقی اساسی و محوری در فلسفه علم است که اهمیت آن به مرزهای معرفت شناسی و متافیزیک هم نفوذ می کند. از مباحث جذاب و فرعی این پژوهش، بحث «قوانین بی مصداق» است. در این مقاله، با ارائه دو دیدگاه مهم درباره چیستی قوانین طبیعی، چگونگی برخورد آنها با مشکل قوانین بی مصداق گزارش و نارساییهای آنها بررسی می شود. واژگان کلیدی: قوانین طبیعت، قوانین بی‌مصداق، مشرب انتظام، نظریه ضرورت، شرطیهای خلاف واقع، کلیات، قوانین بالقوه و بالفعل